കാശ്മീർ ഫയൽസ് ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചരിത്രമാണ്- സംവിധായകൻ വിവേക് അ​ഗ്നിഹോത്രി - പ്രത്യേക അഭിമുഖം

കാശ്മീർ ഫയൽസ് ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചരിത്രമാണ്- സംവിധായകൻ വിവേക് അ​ഗ്നിഹോത്രി - പ്രത്യേക അഭിമുഖം