കൊയിലാണ്ടി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചരക്കുലോറിക്ക് തീപിടിച്ചു

കൊയിലാണ്ടി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചരക്കുലോറിക്ക് തീപിടിച്ചു