വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ പ്രതി താനൂരിൽ പിടിയിൽ

വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ പ്രതി താനൂരിൽ പിടിയിൽ