قوانین مرخصی برای دانشجویان کانادا

این ویدیو توضیح می دهد که آیا در زمان تحصیل در کانادا امکان گرفتن مرخصی برای دانشجویان وجود دارد؟ تعطیلات بین ترم به چه صورت است؟