പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതിയാരോപിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് സമര രംഗത്തെത്തി. മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് എം കെ മുനീർ MLA

പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതിയാരോപിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് സമര രംഗത്തെത്തി. മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് എം കെ മുനീർ MLA