സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും ഒരു കുറവും ഇല്ല. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ച പിങ്ക് പോലീസിനാണെങ്കില് ഒരു പണിയും ഇല്ല

സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും ഒരു കുറവും ഇല്ല. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ച പിങ്ക് പോലീസിനാണെങ്കില് ഒരു പണിയും ഇല്ല