വന്നോളീ..സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകിക്കോളീ, പോയ്‌ക്കോളീ; കൊറോണക്കാലത്ത് മാതൃകയായി നന്മണ്ട

വന്നോളീ..സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകിക്കോളീ, പോയ്‌ക്കോളീ; കൊറോണക്കാലത്ത് മാതൃകയായി നന്മണ്ട