കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒന്നരക്കോടി രൂപയുടെ സ്വർണവേട്ട

കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒന്നരക്കോടി രൂപയുടെ സ്വർണവേട്ട