Nửa cuối năm 2019, nhà đầu tư nên chú ý đến những rủi ro nào?