കൊല്ലത്ത് കാട്ടുപൂച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മധ്യവയസ്കന് ഗുരുതര പരിക്ക്

കൊല്ലത്ത് കാട്ടുപൂച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മധ്യവയസ്കന് ഗുരുതര പരിക്ക്