താമരശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിന്റെ കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച പതിനഞ്ചുകാരി പിന്നീട് സ്വന്തം കൈ മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു

താമരശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിന്റെ കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച പതിനഞ്ചുകാരി പിന്നീട് സ്വന്തം കൈ മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു