മരണപ്പാതകൾക്ക് ആര് നൽകും മറുപടി?

മരണപ്പാതകൾക്ക് ആര് നൽകും മറുപടി?