അമേരിക്കയിൽ നാശം വിതച്ച് ഇയാൻ ചുഴലി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു; ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം

അമേരിക്കയിൽ നാശം വിതച്ച് ഇയാൻ ചുഴലി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു; ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം