Phá giá đồng NDT, doanh nghiệp Việt mất lợi thế cạnh tranh