പ്രൊഫസര്‍ താണു പത്മനാഭന്‍; ഭൗതികശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പെരുമ ഉയര്‍ത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഇനി ഓര്‍മ

പ്രൊഫസര്‍ താണു പത്മനാഭന്‍; ഭൗതികശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പെരുമ ഉയര്‍ത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഇനി ഓര്‍മ