കർണാടകയിൽ വീണ്ടും 'രാജാവാകുമോ' കുമാരസ്വാമി? തൂക്കുസഭ പ്രവചിച്ച് എക്സിറ്റ് പോള്‍

കർണാടകയിൽ വീണ്ടും 'രാജാവാകുമോ' കുമാരസ്വാമി? തൂക്കുസഭ പ്രവചിച്ച് എക്സിറ്റ് പോള്‍