അയൽവാസിയെ കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു

അയൽവാസിയെ കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു