മാരകായുധങ്ങളുമായുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച യുവതിക്കെതിരെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പോലീസ്

മാരകായുധങ്ങളുമായുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച യുവതിക്കെതിരെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പോലീസ്