കേന്ദ്ര അനുമതിയില്ലെങ്കിലും ഇടുക്കി സത്രം എയര്‍ സ്ട്രിപ്പ് നിർമ്മാണവുമായി കേരളം മുന്നോട്ട്

കേന്ദ്ര അനുമതിയില്ലെങ്കിലും ഇടുക്കി സത്രം എയര്‍ സ്ട്രിപ്പ് നിർമ്മാണവുമായി കേരളം മുന്നോട്ട്