കോഴിക്കോട് ആനക്കാംപൊയില്‍ തുരങ്കപാത നിർമ്മാണത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകാൻ നോർവെ

കോഴിക്കോട് ആനക്കാംപൊയില്‍ തുരങ്കപാത നിർമ്മാണത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകാൻ നോർവെ