ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇന്നും തുടരും | MORNING MINNAL

ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇന്നും തുടരും | MORNING MINNAL