Vạn người đổ về Yên Tử, vẫn cảnh chà tiền vào cột chùa Đồng