കിട്ടിയോ ഇല്ല ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു, സജിയേട്ടാ ഇവിടെ സേഫ് അല്ലാ..

കിട്ടിയോ ഇല്ല ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു, സജിയേട്ടാ ഇവിടെ സേഫ് അല്ലാ..