വയനാട് മീനങ്ങാടിയിൽ യുവാവിന് വെട്ടേറ്റു

വയനാട് മീനങ്ങാടിയിൽ യുവാവിന് വെട്ടേറ്റു