ഗോവിന്ദൻ മാഷ് ഒരു അറ്റത്ത്ന്ന് തൊടങ്ങിയിറ്റ്ണ്ട്. മറ്റേ അറ്റം കണ്ടിറ്റേ മാഷ് നിർത്തൂ. അതിപ്പോ ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയായാലും അങ്ങനെ.

ഗോവിന്ദൻ മാഷ് ഒരു അറ്റത്ത്ന്ന് തൊടങ്ങിയിറ്റ്ണ്ട്. മറ്റേ അറ്റം കണ്ടിറ്റേ മാഷ് നിർത്തൂ. അതിപ്പോ ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയായാലും അങ്ങനെ.