ചരിത്രത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 21 | മിന്നലോട്ടക്കാരി ഫ്ലോ ജോയുടെ ഓർമ്മദിനം

ചരിത്രത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 21 | മിന്നലോട്ടക്കാരി ഫ്ലോ ജോയുടെ ഓർമ്മദിനം