Recipe 10 - Caramel chocolate freak shake

Bev Hicks demonstrates how to make a caramel chocolate freak shake