6.90 ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ടോ? അന്റാർട്ടിക്ക ചുറ്റി വരാം

6.90 ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ടോ? അന്റാർട്ടിക്ക ചുറ്റി വരാം