1350 kg ganja seized by Sheshadripuram Police

Ganja transporting from Odisha to Karnataka.