യന്ത്രങ്ങളുടെ കാലത്തും ഉഴവു കാളകളുമായി വയലിലേക്കിറങ്ങുന്ന വാസുദേവൻ

യന്ത്രങ്ങളുടെ കാലത്തും ഉഴവു കാളകളുമായി വയലിലേക്കിറങ്ങുന്ന വാസുദേവൻ