ആറളം ഫാമില്‍ വിറക് ശേഖരിക്കാന്‍ പോയ യുവാവിന് കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ദാരുണാന്ത്യം

ആറളം ഫാമില്‍ വിറക് ശേഖരിക്കാന്‍ പോയ യുവാവിന് കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ദാരുണാന്ത്യം