എന്നാലും ലോകായുക്തക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ

എന്നാലും ലോകായുക്തക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ