വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സ്‌കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലായ 'സ്‌കൂള്‍ വിക്കിയില്‍' മികച്ച താളുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതിനാണ് വെങ്ങാനൂർ സ്കൂൾ നേട്ടത്തിന് അർഹമായത്

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സ്‌കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലായ 'സ്‌കൂള്‍ വിക്കിയില്‍' മികച്ച താളുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതിനാണ് വെങ്ങാനൂർ സ്കൂൾ നേട്ടത്തിന് അർഹമായത്