പ്രസംഗ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് തലയൂരാൻ കെ.സുധാകരന്റെ വൈകിപ്പിക്കൽ തന്ത്രം

പ്രസംഗ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് തലയൂരാൻ കെ.സുധാകരന്റെ വൈകിപ്പിക്കൽ തന്ത്രം