നിയമസഭ ബജറ്റ് സമ്മേളനം; ഗവർണറുമായുള്ള തർക്ക വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കാതെ നയ പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം

നിയമസഭ ബജറ്റ് സമ്മേളനം; ഗവർണറുമായുള്ള തർക്ക വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കാതെ നയ പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം