അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ യെല്ലോ അലർട്ട് പിൻവലിച്ചില്ല

അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ യെല്ലോ അലർട്ട് പിൻവലിച്ചില്ല