വിദേശമലയാളികളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ലോക കേരള സഭയുടെ മേഖല സമ്മേളനം നടന്നു

വിദേശമലയാളികളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ലോക കേരള സഭയുടെ മേഖല സമ്മേളനം നടന്നു