അജ്ഞാത വസ്തു വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് കാനഡ; വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി

അജ്ഞാത വസ്തു വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് കാനഡ; വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി