ചെങ്കടൽ തീരത്ത് വർണങ്ങൾ വാരിവിതറി വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനം