ബസില്‍ കാത്തിരുന്നത് 5 മണിക്കൂര്‍; പ്രവാസികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ ഒരുക്കുന്നതില്‍ വീണ്ടും വീഴ്ച്ച

ബസില്‍ കാത്തിരുന്നത് 5 മണിക്കൂര്‍; പ്രവാസികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ ഒരുക്കുന്നതില്‍ വീണ്ടും വീഴ്ച്ച