അമ്പലപ്പുഴയിലെ കൂട്ട വൃക്ക വ്യാപാരം; പിന്നിൽ കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി

അമ്പലപ്പുഴയിലെ കൂട്ട വൃക്ക വ്യാപാരം; പിന്നിൽ കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി