സജി ചെറിയാന്റെ കുന്തവും കുടച്ചക്രവും എവിടെ പോയി ?

സജി ചെറിയാന്റെ കുന്തവും കുടച്ചക്രവും എവിടെ പോയി ?