കൊച്ചിയിൽ കുഞ്ഞിന് അപകടമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാനകൾ അടയ്ക്കാനൊരുങ്ങി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ - മിന്നൽ വാർത്തകൾ (19-11-2022)

കൊച്ചിയിൽ കുഞ്ഞിന് അപകടമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാനകൾ അടയ്ക്കാനൊരുങ്ങി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ - മിന്നൽ വാർത്തകൾ (19-11-2022)