കോട്ടയം പാദുവയിൽ മാനസികപ്രശ്നമുള്ള മകൾ അമ്മയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി

കോട്ടയം പാദുവയിൽ മാനസികപ്രശ്നമുള്ള മകൾ അമ്മയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി