സാക്ഷരതയുടെ അളവ് കോലിൽ മാത്രമല്ല അന്തവിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും കേരളം മുന്നിൽ തന്നെ. മനസിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചടുക്കണം അന്തവിശ്വാസത്തിന്റ പീഠങ്ങൾ.

സാക്ഷരതയുടെ അളവ് കോലിൽ മാത്രമല്ല അന്തവിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും കേരളം മുന്നിൽ തന്നെ. മനസിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചടുക്കണം അന്തവിശ്വാസത്തിന്റ പീഠങ്ങൾ.