കാട്ടായിക്കോണത്ത് സി.പി.എം - ബി.ജെ.പി സംഘർഷം, നാല് ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്ക്

കാട്ടായിക്കോണത്ത് സി.പി.എം - ബി.ജെ.പി സംഘർഷം, നാല് ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്ക്