ചരിത്രത്തിൽ നെഹ്‌റു ഒരിക്കലും വർഗീയ ശക്തികളുമായി സന്ധി ചെയ്തതിന്റെ തെളിവുകളില്ല. എന്നാൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ നടത്തിയ പരാമർശം ചരിത്രത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതോ? - ന്യൂസ് Xtra

ചരിത്രത്തിൽ നെഹ്‌റു ഒരിക്കലും വർഗീയ ശക്തികളുമായി സന്ധി ചെയ്തതിന്റെ തെളിവുകളില്ല. എന്നാൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ നടത്തിയ പരാമർശം ചരിത്രത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതോ? - ന്യൂസ് Xtra