അധ്യാപകരില്ലാതെന്ത് ക്ലാസ്?

ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളില്‍ അധ്യാപകര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്കും പറയാനുണ്ട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.