മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ ജനകീയമാക്കിയ വിഎം കുട്ടി യാത്രയായി

മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ ജനകീയമാക്കിയ വിഎം കുട്ടി യാത്രയായി