പത്മരാജനും റഹ്മാനും അശോകനും ഇന്ന് പിറന്നാൾ; തരം​ഗമായി ഒരേ ഫ്രേമിൽ മൂന്ന് പേരുമുള്ള ചിത്രം

പത്മരാജനും റഹ്മാനും അശോകനും ഇന്ന് പിറന്നാൾ; തരം​ഗമായി ഒരേ ഫ്രേമിൽ മൂന്ന് പേരുമുള്ള ചിത്രം